วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

พัฒนาความรู้พื้นฐาน  บูรณาการสู่วิชาชีพ

วิสัยทัศน์

      จัดการเรียนการสอนวิชาสมัญสัมพันธ์  โดยบูรณาการความรู้และทักษะกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อเป็นพื้นฐานสู่วิชาชีพ

พันธกิจ

1.   จัดการเรียนรู้วิชาสามัญสัมพันธ์  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านการสื่อสาร  การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลลเป็นพื้นฐาน       ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ

2.  สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม  มีทักษะชีวิตจิตนิสัยที่ดีและการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข

3.  ส่งเสริมจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม