อัตลักษณ์

อัตลักษณ์

จัดการเรียนการสอนวิชาสามัญสัมพันธ์ให้ผู้เรียนมีคุณภาพครบสมบูรณ์  เพื่อเป็นพื้นฐานสู่การประกอบอาชีพ